Кафедра екології

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

00000001.jpg

Кафедра екології створена 29 вересня 1995 року. Передумовою її виникнення стало створення у 1987 році кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища». У 1988 році кафедра отримала назву «Екології і охорони праці».

Кафедрою завідували: 1987 -1988 pp. - професор, д.с.-г.н. В.О. Оліневич; 1988 - 1992 pp. -професор, д.с.-г.н. Т.М. Кірієнко. З 1992 року кафедру очолював професор, д.с.-г.н. М.О. Клименко. У 2015-2016 рр. керівництво кафедри виконувала професор, к.с.-г.н. А.М. Прищепа.
З 2016 р. і натепер кафедру очолює професор, д.с.-г.н., заслужений діяч науки і техніки України, академік УЕАН, МАНЕБ Микола Олександрович Клименко.
На сьогодні, кафедра екології готує фахівців за денною та заочною формами навчання із:
- напряму підготовки 101 «Екологія» - освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр;
- напряму підготовки 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» - освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр;
- напряму підготовки 205 «Лісове господарство» - освітньо-кваліфікаційний рівень магістр.

НАУКОВА ШКОЛА При науковій школі функціонує аспірантура зі спеціальностей екологія, агроґрунтознавство і агрофізика; докторантура за спеціальністю агроґрунтознавство і агрофізика.

Діяльність наукової школи сталого розвитку соціо-економіко-екологічних систем та природних екосистем (керівник – М.О. Клименко) зосереджена на розвитку методології кількісної і якісної оцінки стану водних, міських екосистем; теоретичних засад відновлення порушених водних екосистем, розробки систем моніторингу параметрів довкілля та засад оцінки соціо-економіко-екологічного стану і розвитку систем різних рівнів адміністративно територіальних одиниць; обґрунтуванню підходів до розрахунку агрегованих, інтегрованих й інтегральних показників соціо-економіко-екологічного розвитку територій, регіонів методом багаторівневого їх агрегування з використанням позитивних і негативних індикаторів у показники вищого ієрархічного рівня; розробці методології розрахунку індексів розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем адміністративно-територіальних одиниць.
Дослідження також присвячені вивченню динаміки та прогнозуванню інтегрального індексу сталого розвитку регіону із використанням принципів статистичного аналізу і методів нелінійного аналізу. Вдосконалено наукові основи розробки картосхем за інтегральними показниками, які використовуються для візуального визначення соціального, економічного і екологічного стану а також показника сталості розвитку будь-якої території, прийняття необхідних управлінських рішень для покращення ситуації.
За результатами досліджень розвинуті теоретичні основи, принципи побудови і реалізації моделі оцінки індексу сталості, який характеризує стан соціальної, економічної та екологічної підсистем регіонів з урахуванням їх природно-ландшафтних особливостей, а також структура, вимоги до методичного та інформаційного забезпечення її реалізації.
Особлива увага в дослідженнях наукової школи приділяється проблемі модернізації освіти для впровадження засад сталого розвитку та підготовці навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів для впровадження принципів сталого розвитку в регіонах.
Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес. Видано 24 підручників, 30 посібників, 17 монографій та опубліковано понад 500 публікацій. Професор М.О Клименко, доценти І.І. Залеський, Н.М.Вознюк, О.А. Ліхо, О.М. Клименко, Л.М. Стецюк – автори монографій у зарубіжних виданнях.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ На кафедрі екології за бюджетною програмою виконували науково-дослідне фундаментальне дослідження на тему: «Розробити теоретичні засади оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів, територій України в контексті сталого розвитку». Окрім того, на кафедрі виконують дві кафедральні науково-дослідної роботи:«Раціональне використання й охорона природних ресурсів Полісся України» та «Розробка регіонального комплексного моніторингу сталості розвитку».

Науковці кафедри під керівництвом д. с.-г. н., професора М.О. Клименка працювали над виконанням обласної програма «Охорони довкілля, збалансованого природокористування та забезпечення екологічної безпеки до 2012 року; міської програми «Відтворення р. Усті на основі гідроекологічних, геологічних та топографічних вишукувань», у наукових дослідженнях в рамках міжнародному проекту «Впровадження вимог ЄС по Водній Ранковій Директиві (Норвегія-Україна), у міжнародному проекті "Чиста Балтія" з проблем організації моніторингу на міжнародних водних об'єктах.
Одним з основних напрямів науково-дослідної діяльності на кафедрі є підготовка наукових кадрів. За період 1995 - 2005 роки на кафедрі захищено 8 кандидатських, 3 докторських дисертації. За період 2006 - 2015 pp. – 11 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. В аспірантурі кафедри екології навчається 10 осіб, пошуковець, у докторантурі – двоє осіб.
При кафедрі функціонує проблемна лабораторія професора Клименка М.О. «Відновлення порушених водних і озерних екосистем». Створена науково-дослідна лабораторія з можливістю використання мультимедійного супроводу для моделювання комунікаційних систем, лекційна аудиторія, яка відповідає найвищому рівню технічного оснащення.
Серед наукових розробок кафедри слід відмітити: технології відтворення родючості ґрунтів, забруднених радіонуклідами та важкими металами; математичні моделі оцінки стану ґрунтів та водних екосистем; методичні рекомендації щодо відновлення порушених екосистем; комплексної оцінки стану водних екосистем; інтегральної оцінки екологічного стану басейнів річок; оцінки рівня ризиків, що виникають при забезпеченні населення Рівненської області водою; по оцінці соціо-економіко-екологічного розвитку сільських населених та міських селітебних територій; проекти рекультивації земель, технічні умови.
Результати розробок захищені 32 авторськими свідоцтвами, патентами та впроваджені у виробництво і навчальний процес.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

На кафедрі екології велика увага приділяється студентській науковій роботі. Понад 30 студентів-екологів неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів-захистів студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних та магістерських робіт. :Серед них: Ян Шилейко – диплом 1-го ступеня за наукову роботу «Токсичність поверхневих вод та донних відкладень р. Устя»; Оксана Наумович – диплом ІІ-го ступеня за наукову роботу «Екологічний стан атмосфери та педосфери мікрорайону «Центральний» м. Рівне»; Олександра Корчевська та Наталія Долженчук стали призерами II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека». :Окрім того, дипломом І ступеня нагороджено Олександру Корчевську за роботу: «Реакція біосистем як показник екологічної безпеки мікрорайону Ювілейний м. Рівне» та дипломом II ступеня нагороджено Наталію Долженчук за роботу «Родючість ґрунтового покриву Дубенського району – умова екологічної безпеки функціонування агроекосистем». На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю «Екологія та екологічна безпека» Олександру Корчевську нагороджено дипломом І ступеня за наукову роботу «Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення м. Рівне», а дипломом II ступеня – Наталію Долженчук за наукову роботу «Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах ріллі Рівненської області».
У 2015 році магістр спеціальності «Прикладна екологія та збалансоване природокористування» Андрій Гунтік на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю «Екологія та екологічна безпека» нагороджений дипломом І ступеня за наукову роботу «Оцінка «здоров'я» гідроекосистеми річки Случ за стабільністю розвитку та цитогенетичним гомеостазом іхтіопопуляцій»; у 2016 р. магістр спеціальності «Прикладна екологія та збалансоване природокористування» Юлія Максимчук на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю «Екологічна безпека» нагороджена дипломом І ступеня за наукову роботу «Еколого-генетичний моніторинг річки Стир за комплексом показників гомеостазу представників батрахофауни».
Переможцями ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Екологія» стали Олег Пророк та Юрій Щербаков. Студенти університету вибороли перше місце у командному підсумку та два дипломи III ступеня у особистому заліку.
Випускники кафедри екології беруть участь у Міжнародних екологічних форумах, конкурсах магістерських робіт, де вибороли у 2012 році – І місце магістр Л. Нагорна та III місце Н. Якубович в номінації «Чиста річка». У 2013 році магістр Ю. Мороз виборола III місце в номінації «Чиста річка», а О. Уштик виборола І місце в номінації «Чиста планета». У 2014 році магістр Романюк В.Ю. виборов І місце в номінації «Чиста річка», а магістр Степанюк М.М. виборола III місце в номінації «Чистий дім». У 2015 р. Андреюк О. виборла І місце в номінації «Чиста річка».
ВІДЗНАКИ КАФЕДРИ
Викладачі кафедри неодноразово були відзначені грамотами НУВГП за наукові та методичні досягнення. У різні роки професори М.О. Клименко, A.M. Прищепа, доценти Н.М. Вознюк, І.І. Залеський, О.О. Бєдункова, Л.В. Клименко, О.А. Брежицька є переможцями конкурсу «Краща навчально-методична розробка НУВГП року».
За значний внесок у підготовку учнівських науково-дослідницьких робіт професори М.О. Клименко, А.М. Прищепа, доцент Т.М. Колесник нагороджені грамотами Рівненської Малої академії наук учнівської молоді та Обласного управління освіти Рівненської державної адміністрації.
За роки існування кафедри екології викладачами розроблено значну кількість типових програм з навчальних дисциплін для забезпечення підготовки екологів. Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників та монографій, які широко використовують в навчальних закладах України.
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ
Викладачі кафедри екології проходять стажування на виробництві, в зарубіжних університетах. Кафедра співпрацює з Щецінською політехнікою, Білостоцькою політехнікою та Вищою школою екології і управління у Варшаві, Санкт-Петербурзьким аграрним університетом, Королівським технічним університетом Швеції, навчальними та науково-дослідними закладами України.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ
  • Які умови зарахування до навчання?
Для конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавр» зараховуються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2018 році з предметів:
на спеціальність"Екологія": 1) українська мова, 2) біологія, 3) математика або географія (за вибором);
на спеціальність"Технологія захисту навколишнього середовища": 1) українська мова, 2) математика, 3) біологія або фізика (за вибором).
  • Які документи необхідні?
1. Документ про повну загальну середню освіту (копія та оригінал для завірення копії)
2. Шість фотокарток розміром 3х4
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
4. Копія паспорта. Військовий квиток або посвідчення про прописку до призовної дільниці (вступник пред’являє особисто)
5. Завірений печаткою витяг із трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи)
6. Документи, що дають право на пільги
7. Сертифікат незалежного тестування
Більш детальна та розширена інформація про умови вступу на сайті НУВГП в розділі "Абітурієнту"'
  • Які можливості є у студентів нашого напрямку?
- Проживання в гуртожитку на період навчання;
- Отримання освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра на денній та заочній формі навчання;
- Навчання за міжнародними програмами обміну студентів з університетами Східної Європи;
- Проходження виїзної навчальної практики у різних грунтово-кліматичних регіонах України;
- Проходження виробничої практики в науково-дослідних установах та підприємствах;
- Оздоровлення у студентському профілакторії та відпочинок на базі університету на Чорноморському узбережжі;
- Паралельне заочне навчання на інших спеціальностях університету та отримання другої вищої освіти;
- Вступ до аспірантури, підготовка та захист кандидатської та докторської дисертації;
- Отримання консультацій кваліфікованих фахівців з наукових питань;
- Участь в наукових семінарах, конференціях, виставках науково-технічних досягнень та виробничої продукції;
- Участь у культурних та творчих студентських заходах.
  • На чому акцентується навчальна робота?
Студенти отримують грунтовні знання з хімічних та біологічних дисциплін, оволодівають сучасними компьютерними технологіями, вивчають іноземні мови та низку фахових дисциплін: екологічний аудит, екологічний менеджмент, природоохоронне законодавтсво та екологічне право, моніторинг навколишнього середовища, антропогенний вплив на геосистеми, радіоекологія тощо.
Викладачі кафедри екології проводять заняття для студентів всіх напрямів підготовки з навчальної дисципліни «Екологія», напряму «Комп'ютерні науки» з навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля». Забезпечують вибіркових цикл дисциплін при підготовці магістрів за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів» з навчальних дисциплін « Стратегія сталого розвитку», «Моніторинг еколого-економічних ситем», «Технології захисту довкілля», «Екологічно чисте виробництво», «Екологічний менеджмент». :Викладачами кафедри розроблені навчально-методичні комплекси близько із 50 навчальних дисциплін обов'язкового та вибіркового блоків підготовки бакалаврів-екологів та 30 навчальних дисциплін при підготовці спеціалістів та магістрів. :Всі навчальні дисципліни забезпечені відповідними підручниками, посібниками, конспектами лекцій та мультимедійними презентаціями.
  • Чим можна зайнятись у вільний від навчання час?
До послуг студентів стадіон, спортивний та тренажерний зали, кафе-бар «Симпозіум», спортивні секції, гуртки творчої самодіяльності. :На базі університету проводяться різноманітні тренінги, розважально-просвітницькі заходи, зустрічі із письменниками, культурними діячами, представниками бізнесу , провідних світових навчальних закладів та органів місцевого самоврядування. :Активну діяльність здійснює і студентське самоврядування університету.
  • Де можуть працевлаштовуватись випускники?
Випускники спеціальностей, що готує кафедра екології мають змогу отримати посади у:
- структурах обласних, районних та міських управлінь екобезпеки;
- підвідомчих структурах державної екологічної інспекції (Департамент екологічного контролю; Департамент оперативного контролю та організаційно-аналітичного забезпечення; відділах оперативного контролю; відділах екологічного та радіологічного контролю на митній території України; відділах екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря; відділах екологічного контролю земельних ресурсів,поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами; відділах екологічного контролю природно-заповідного фонду, тваринного та рослинного світу; відділах інструментально-лабораторного контролю;
- установах природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінприроди;
- Державному агентстві водних ресурсів України (басейнові управління водних ресурсів, обласні управління водних ресурсів);
- підвідомчих структурах Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
- екологічних проектно-наукових організаціях;
- державних та приватних компаніях екологічного аудиту;
- службах митного контролю України;
- лабораторіях промислових підприємств.
Працевлаштування молодих спеціалістів здійснюється у відповідності з постановою Верховної Ради України від 16 липня 1997 року «Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів», постановою Кабінету Міністрів від 22 серпня 1996 року №992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням».

Здобуття наших спеціальностей є гарантією надзвичайно цікавої, корисної для суспільства роботи у галузі захисту навколишнього природного середовища та завжди затребуваної діяльності із забезпечення екологічної безпеки і збереження природних багатств Батьківщини.

Наша адреса:
кафедра екології – м. Рівне, вул. Карнаухова (Мірющенко), 53, корпус 7, ауд. 753

Галерея

Дізнайтесь про можливості та переваги навчання студентів на кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, проглянувши фільм за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=gmlvcHN0GCk