Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Кафедрою будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання розроблений і зареєстрований знак в Державному реєстрі свідоцтв України товарів і послуг, який характеризує дату створення кафедри, напрямок діяльності та спеціалізацію навчання

Історія

Кафедра «Будівельні та дорожні машини» заснована в 1965 році на механічному факультеті Українського інституту інженерів водного господарства, а в 1966 році перейменована на кафедру будівельних і меліоративних машин (БіММ).

Кафедру очолив к.т.н., доцент В.Г. Кісєльов, а пізніше - к.т.н., доцент І.О.Пєтінов. У 1969 році кафедру очолив старший викладач В.О. Мірошник , а в 1970 році - к.т.н. доцент Е.О. Сухарєв.

Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання

У 1972 році цикл дисциплін кафедри БіММ з ремонту й експлуатації був виділений у самостійну кафедру - кафедру ремонту машин і технології металів. У цьому ж році при кафедрі БіММ відкрита аспірантура зі спеціальності 05.20.01 - механізація сільськогосподарського виробництва.

У 1977 році кафедрою заснований Центр навчально-виробничої підготовки студентів у с. Любомирка, будівництво якого силами механічного факультету було завершено в 1983 році. В цьому ж році на базі центру проведено виїзну колегію МВССО України, на якій схвалили досвід кафедри по створенню сучасної матеріально-технічної бази для здобуття практичних знань студентів.

В 1983 році на посаду завідувача кафедри обраний к.т.н., доцент В.Ф. Ткачук.

У 1987 році на кафедру БіММ під час реформування механічного факультету переведений цикл дисциплін із експлуатації будівельно- меліоративних машин.

У 1988 році кафедру очолив випускник кафедри к.т.н., доцент (С.Х. Медвідь, а в 1994 році завідувач кафедри - знову к.т.н., професор Е.О. Сухарєв.

У 1998/1999 навчальному році кафедра перейшла на підготовку спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання», а в 1999/2000 році - на підготовку спеціалістів за спеціальністю «Обладнання хімічного виробництва та підприємств будівельних матеріалів».

З вересня 1999 року кафедра будівельних і меліоративних машин поділалися на кафедру будівельних, дорожніх, і меліоративних машин та обладнання (БДММіО) і кафедру експлуатації і ремонту машин. Кафедру БДММіО очолив випускник кафедри, доктор технічних наук, професор, тодішній ректор університету С.В. Кравець. У 2013 році її перейменовано на кафедру «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання сільськогосподарського виробництва», а в 2014 році - на кафедру «Будівельні, дорожні, меліоративні, сільськогосподарські машини і обладнання».

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри - 20 чоловік: три д.т.н., професори; дванадцять к.т.н., доцентів; два к.т.н. старші викладачі; один ст. викладач; два асистенти.

Серед них - відомі вчені — д.т.н. професори С.В. Кравець, О.О.Налобіна, Ю.В.Науменко, к.т.н., професор О.Л. Романовський. Д.т.н., професор С.В.Кравець - засновник наукової школи в Україні «Теорія багатоярусного руйнування ґрунтового середовища та створення ґрунтозахисних і енергозберігаючих землерийно-ярусних машин».

Наукова робота

Наукова діяльність на кафедрі за різні роки характеризується вагомими результатами, спрямованими на вирішення актуальних проблем техніки, розробки нових технологій, нових конструкцій машин та обладнання.

Наукові дослідження виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 7.09.2011 року №942. Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки провадяться за пріоритетними тематичними напрямами діяльності університету, які погоджені Міністерством освіти і науки.

Результати фундаментальних і прикладних досліджень спрямовані на підвищення ефективності підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машин та обладнання; охорону навколишнього природного середовища в будівельній галузі; новітні та ресурсозберігаючі технології в будівельній галузі та промисловості.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, наукових семінарах. За результатами участі в наукових дослідженнях щорічно публікується до 40 наукових праць, подаються заявки та отримуються патенти на корисні моделі та винаходи. З часу заснування колектив кафедри опублікував більше 250 фахових статей, понад 20 підручників та учбових посібників, монографій; отримав більше 150 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, а також 11 закордонних патентів.

Основні напрямки наукової роботи: створення техногенно-екологічних енергозберігаючих процесів розробки ґрунтів при будівництві підземних комунікацій безтраншейним способом, теоретичне і експериментальне обґрунтування оптимальних параметрів землерийно-ярусних робочих органів машин, основи теорії багатоярусних глибокорозпушувачів талих ґрунтів, основи диференційованого глибокого розпушення ґрунтів, створення механічних засобів витягання бурштину з родовищ, застосування теорії багатоярусного різання в активних робочих органах.

Суттєві результати отримано по ярусній розробці ґрунтового середовища, які не мають аналогії в світі та підтверджені міжнародним патентом на винахід і свідоцтвом про наукове відкриття.

Наукові розробки школи багаторазово демонструвалися на Всесоюзних, Республіканських та Всеукраїнських виставках наукових досягнень і були відзначені дипломами і медалями. В активі є публікації заявок на винаходи в Австралії, Швейцарії, Німеччині, Великобританії, Угорщині, Нідерландах, США. У 2002 році доктор технічних наук Кравець С.В. став одним з автором першого в історії університету наукового відкриття Закономірність кількісного розподілення мінералів у техногенних золото- і алмазомістких розсипах".

Результатом наукової діяльності є захищені дисертації: близько трьох десятків кандидатських та три докторські: 1996 р. - С.В.Кравець "Розробка і створення багатоярусних ґрунтозахисних безтраншейних укладачів різного призначення"; 2007 р. - В.В. Кованько "Наукові основи створення підземнорухомих біонічно-синтезованих пристроїв підвищеної ефективності"; 2010 р. - Ю.В. Науменко «Наукові основи удосконалення робочих процесів барабанних млинів». На кафедрі виконуються держбюджеті та комплексні кафедральні науково-дослідні роботи за тематикою: "Розробка і створення багатоярусних агромеліоративних енергозберігаючих засобів розпушення ґрунтів", "Оптимізація параметрів землерийно-ярусних робочих органів укладачів лінійно-протяжних об'єктів", "Розробка і створення багатоярусних енергозберігаючих технологій для прокладання підземних трубопроводів” "Обґрунтування просторового розташування ґрунторозробних органів енергозберігаючих машин для земляних робіт", "Дослідження робочих процесів будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання" та ін.

Налагоджена наукова співпраця з Бєлгородським державним технологічним університетом імені В.Г. Шухова (м. Бєлгород, Росія) та Поліським державним університетом (м. Пінськ, Білорусь), підтримується зв'язок з учбовими закладами та проектними організаціями Києва, Харкова, Донецька, Сімферополя, Бердянська, Москви, Бєлгорода, Санкт-Петербурга, Мінська, Могильова та ін.

Викладачі кафедри читають 54 навчальні дисципліни. Всі навчальні дисципліни повністю забезпечені методичними вказівками, навчальними підручниками, посібниками та технічними засобами навчання. Зокрема, на кафедрі підготовлено 323 методичні вказівки, 50 навчальних підручників з грифом МОН, 28 навчальних посібників та 5 електронних навчальних посібників. Викладачами кафедри підготовлено 54 комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін (КМЗД). Кафедра щорічно бере участь в оглядах-конкурсах методичного забезпечення та новітніх технологій викладання, де посідала найвищі місця, проводить методичні семінари з методики викладання дисциплін, курсового, бакалаврського, дипломного, магістерського проектування.

Кафедра БДМСМіО має в своєму розпорядженні 12 аудиторій і це навчально-виробничої підготовки студентів в с. Любомирка. Причому 8 з 12 аудиторій використовуються і як лабораторії.нтр

Матеріально технічна база

Навчально-лабораторна база кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання складається з 13 аудиторій і центра навчально-виробничої підготовки студентів, який створено на території учбово-виробничої бази (загальна площа - 5,4 га), що знаходиться в с. Любомирка, Рівненського р-ну, Рівненської області. Причому 8 з 13 аудиторій використовуються в якості лабораторій.

В лабораторіях кафедри БДМСМіО широко представлені діючі і модельні зразки землерийно-транспортних машин, лабораторно-дослідні установки, необхідні контрольно-вимірювальні прилади і пристрої, ПЕОМ, тренажери, стенди зі зразками курсових, бакалаврських, дипломних проектів, технологічні карти та плакати.
В одній із лабораторій збудований ґрунтовий канал і змонтовано механічне і апаратно-програмне обладнання, яке дозволяє визначати динамічні навантаження в досліджуваних робочих органах при їх взаємодії з різним робочим середовищем. Діючий комплекс забезпечує автоматизовану обробку даних експериментальних досліджень і дозволяє в режимах реального часу проводити їх аналіз.


В процесі роботи в названій лабораторії студенти також отримують і закріплюють знання в галузі машинобудування, створення нової сучасної техніки і спеціального технологічного обладнання.
Загальна площа приміщень кафедри 970,4 м2, в тому числі:
- Павільйон машин (ПМ) «А» - лабораторія будівельних і дорожніх машин – 99,2 м2;
- ПМ «Б» - лабораторія машин для водного господарства – 99,3 м2;
- ПМ «В» - лабораторія машин для виробництва будівельних матеріалів – 69 м2;
- ПМ «Г» - лабораторія гідро- і пневмопривода – 67,2 м2;
- ПМ «Д» - лабораторія експериментальних досліджень машин – 121,1 м2;
- ПМ викладацька з лаборантською кімнатою – 55,3 м2;
- ПМ майстерня – 7,7 м2;
- ПМ кабінет завідувача лабораторією – 11,6 м2;
- Склад матеріально-технічного обладнання кафедри – 12,9 м2;
- ауд. 315 - лабораторія САПР – 34,9 м2;
- ауд. 220 - комп’ютерний клас - 147 м2, який має ліцензійне програмне забезпечення;
- ауд. 223 - кабінет завідувача кафедри – 16 м2; - ауд. 314 – викладацька кафедри – 66 м2;
- ауд. 347 – аспірантська кафедри – 23 м2;
- ауд. 331 – науково-практична лабораторія робочих процесів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій – 27,5 м2;

В лабораторії використовується сучасне вимірювальне обладнання для визначення сил опору робочого середовища робочим органам та вимірювання деформації розтягу, стиску, кручення, що виникають при роботі машин. Вимірювальна апаратура комп’ютеризована і дозволяє миттєву обробку результатів вимірювання у виглядів графічних і математичних залежностей. В даній лабораторії проводяться лабораторні роботи з трьох навчальних дисциплін, виконується ряд дипломних проектів і магістерських робіт, а також ведуться дослідження аспірантами при виконанні дисертаційних робіт.

Лабораторія грунтовий канал

Лабораторії кафедри


В с. Любомирка, на відстані 20-ти км. від м. Рівне, кафедра БДМСМіО має в своєму розпорядженні центр навчально-виробничої підготовки студентів (ЦНВПС), який укомплектований діючими землерийними машинами, основні з яких:
Будівельні машини:
- бульдозери ДЗ-42, ДЗ-142;
- екскаватори одноківшеві ЕО-3322А, ЕО-3211, ЕО-2621В;
- екскаватор ланцюговий ЕТЦ-252;
- екскаватори роторні ЕТР-162, ЕТР-134;
- скрепери ДЗ-33, ДЗ-11П;
Меліоративні машини:
- плаваючий екскаватор ПЕ-04;
- дреноукладач ЕТЦ-202А;
- каналокопач ЕТР –208;
- корчувач ДП-8А,
- дощувальні машини “Кубань”, “Фрегат”, “Дніпро” та інші. До складу центру навчально-виробничої підготовки студентів входять: полігон для отримання навиків водіння будівельно-меліоративної техніки, навчальні і тренажерні класи, бокси для зберігання техніки і її ремонту, склад паливно-мастильних матеріалів, полігон дощувальної техніки. Парк машин центру нараховує понад 50 діючих машин і макетів.

В центрі навчально-виробничої підготовки студентів знаходяться 3 навчальних аудиторії:
- Спец. аудиторія машин для земляних робіт і сільськогосподарських машин – 42,5 м2;
- Спец. аудиторія машин для водного господарства – 41,6 м2;
- Спец. аудиторія машин для виробництва будівельних матеріалів – 28,6 м2.

Лабораторні роботи в навчальному центрі с.Любомирка

</gallery> Файл:Mas.png|Майстер клас </gallery>

Навчальна практика в навчальному центрі с.ЛюбомиркаМатеріально-технічна база центру навчально-виробничої підготовки студентів дозволяє в умовах, максимально наближених до виробничих, проводити ряд лабораторних робіт та навчити студентів на практиці, згідно вимог виробництва.

Викладацька кафедри обладнана робочими столами відповідно кількості викладачів кафедри, настінними стендами для розміщення необхідної інформації, телефоном. Приміщення знаходяться у задовільному стані і відповідають нормам санітарії та охорони праці. Обладнання в робочому стані та відповідають нормам охорони праці. Установки та стенди дозволяють проводити практичні та лабораторні роботи студентів.

Концепція культурно-виховної роботи

Українська держава здійснює кардинальну перебудову вищої освіти, покликаної відігравати пріоритетну роль у духовному, соціальному, економічному і культурному розвитку суспільства. Відповідно, вища школа виконує важливе державне замовлення – формує інтелектуальний потенціал України, забезпечує висококваліфікованими спеціалістами всі галузі народного господарства.
Це висуває перед університетом, інститутом і кафедрою значні та відповідальні завдання з підготовки і виховання студентів із метою формування їх, як висококваліфікованих фахівців. Органічним компонентом системи вищої освіти є національне виховання студентської молоді, в основу якого покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і ВНЗ, наступності та спадкоємності поколінь. Система виховної роботи зі студентами ґрунтується на державній політиці в галузі освіти та виховання, національних традиціях і загальнолюдських цінностях, досягненнях вітчизняної і світової педагогічної науки та передбачає підвищення ефективності виховної роботи зі студентами як основи вирішення завдань, пов'язаних з поліпшенням якості підготовки фахівців, формування високоосвіченої національної інтелігенції, визначених у Законі України «Про освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»), Концепції національного виховання.
Тому виховна робота зі студентами спрямовується на національно-культурне і духовне відродження та будується на кращих здобутках і цінностях українського та інших народів світу. Разом з тим виховання студентів є глибоко національним за сутністю, змістом і характером.
Головна мета і основні завдання виховання
Виховна робота із студентською молоддю будується на традиціях національного виховання українського, кращих здобутках інших народів та спрямовується на формування у юнаків і дівчат глибокої свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури. Головна мета національного виховання – набуття студентами соціального досвіду, успадкування культурно-історичного досвіду свого народу, його традицій, багатовікової мудрості, духовності, досягнення високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування свідомих громадян Української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Основні завдання виховання:
- науково-педагогічне забезпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального розвитку особистості;
- піднесення в освіті значущості світоглядних знань і умінь як стрижня єдності виховання і навчання;
- формування гармонійно розвинутих громадян суверенної України з високою національною свідомістю, яким за роки навчання у ВНЗ прищеплюватимуться любов до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку демократичної держави, бути готовим до її захисту;
- утвердження духовної єдності поколінь, активізація виховання поваги до батьків, роду, сім'ї, жінки-матері, виявлення милосердя, доброчинності до сиріт, вдів, інвалідів війни та праці, уміння спілкуватися із старшими, колегами;
- розвиток шанобливого ставлення до історії, культури, звичаїв, традицій свят, обрядів України, її регіонів, а також культури інших етносів, які проживають у нашій державі; - оволодіння високою мовною культурою, сприяння усіма заходами формуванню у студентів навичок ділової та розмовної української мови;
- прищеплення поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки та атрибутики;
- виховання високої духовної культури та забезпечення належних умов для вільного вибору студентами світоглядних позицій, які базуються на принципах загальнолюдської моралі (правди, справедливості, патріотизму, милосердя, доброти, працелюбності);
- формування творчого працелюба, свідомого інтелектуала з якісно новими рисами національної інтелігенції, яка чітко усвідомлюватиме зв'язок між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
- формування у юнаків та дівчат екологічної культури, гармонії їх відносин з природою;
- сприяння у розвитку індивідуальних здібностей і талантів студентів, надання їм можливостей для наукових, творчих само актуалізацій.
Організація виховної роботи Виховна робота із студентами є пріоритетним напрямком освітньої діяльності кафедри та проводиться у двох взаємопов'язаних площинах:
 у ході навчального процесу;
 через систему заходів, що здійснюється з пізнавальною та виховною метою в поза навчальний час.
Основними шляхами цієї роботи є: відповідність змісту і форм організації виховного процесу сучасним завданням; підвищення психолого-педагогічної культури навчально-виховного процесу і його гуманізація; диференціація, індивідуалізація та забезпечення національного характеру виховання.
Центральним у виховному процесі є диференційований та індивідуальний підхід, виховання загальнолюдських цінностей особистості, стимулювання її внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання. У змісті виховання пріоритетними є: ідеї свободи, рівності, національної та особистої гідності. Виховання студентів здійснюється через естетичне і моральне середовище колективу інституту й університету, гуманізацію міжособистісних стосунків, широке залучення студентів до національних культурних цінностей через розкриття кращих здобутків духовної і матеріальної культури українського народу, його традицій, звичаїв, обрядів, народних художніх ремесел та спрямовується на формування у студентів патріотизму, національної свідомості, громадянськості.
Система виховної роботи передбачає: забезпечення систематичності, послідовності, наступності виховного процесу, залучення до виховної роботи всього професорсько-викладацького складу, громадських та інших організацій; проведення нарад, наукових конференцій; вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду виховної роботи, реформування через запровадження інноваційних підходів, змістовних форм і методів роботи зі студентами.
Система виховної роботи із студентами включає такі компоненти:
- раду інституту з питань виховної роботи;
- інститут кураторів академічних груп;
- психолого-педагогічний семінар для кураторів та викладачів;
- студентський актив груп та форми студентського самоврядування в інституті та в гуртожитку.

Галерея

Засідання Науково-методичної Ради зі спеціалізації "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання"


З «26» вересня 2019 по «27» вересня 2019 р. у Харьківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбулось засідання Науково-методичної Ради зі спеціалізації "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" за напрямом підготовки 133 "Галузеве машинобудування" на якому був присутній д.т.н професор Кравець С.В.


Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Олекси Новака, 77, навчальний корпус № 3, каб. 314

Телефон міський: (0362) 63-55-80 Телефон внутрішній: 9-73

Електронна адреса: kaf-bdmmo@nuwm.edu.ua