Кафедра Економіки підприємства

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Історія кафедри економіки підприємства починається з 1971 року – від часу появи в тодішньому Інституті інженерів водного господарства (УІІВГ) кафедри економіки водного господарства. У червні 1971 року у відповідності до державної Постанови про економічну освіту в Україні рішенням Вченої ради УІІВГ задеклароване створення економічної кафедри. Виконуючим обов’язки її завідувача було призначено ветерана вузу старшого викладача Красноштана В.М. (1971-1972). Надалі в різні періоди кафедру очолювали: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гордійчук А.С. (1972-1976, 1988-1993), доктор економічних наук, професор Шава К.І. (1976-1978), кандидат економічних наук, доцент Корхов Ю.В. (1978-1980), доктор економічних наук, професор Зінь Е.А. (1980-1982), доктор економічних наук, професор Положій В.М. (1982- 1988), кандидат економічних наук, доцент Ріхтер О.М. (1993-1994), кандидат технічних наук, професор Гончаров С.М. (1994-2000). З березня 2000 року і в даний час кафедрою економіки підприємства керує кандидат економічних наук, професор Кушнір Н.Б. Цей період характеризується поглибленням напрацьованих досягнень кафедри, спрямуванням на модернізацію матеріальної бази кафедри, активізацією роботи аспірантури, ефективну профорієнтаційну роботу, реалізацією проекту «Підручник». З 2015 року за новим класифікатором МОНУ кафедра економіки підприємства отримала дозвіл на підготовку студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». В 2016 році здійснено перший набір за новою спеціальністю на перший курс та за скороченим терміном навчання на базі диплому молодшого спеціаліста. Підготовка студентів за спеціальністю '«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі економіки, підприємництва, товарознавства, менеджменту, маркетингу в умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання.

Професійний склад кафедри


Кафедра економіки підприємства – одна з провідних кафедр Національного університету водного господарства та природокористування – входить до складу Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту. Кафедра є випусковою за напрямом підготовки «Економіка підприємства» та спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», має IV рівень акредитації. При кафедрі діє магістратура та аспірантура. Кафедра здійснює заочно-дистанційне навчання в локальних центрах дистанційно-заочного навчання. Значної популярності набула форма навчання з метою отримання другої вищої освіти в Інституті післядипломної освіти НУВГП, де навчальний процес за спеціальністю «Економіка підприємства» забезпечують викладачі кафедри.

Навчальну, наукову, методичну роботу на кафедрі економіки підприємства виконують висококваліфіковані фахівці. Сьогодні на кафедрі працює 24 викладачі, більше 70% з яких мають наукові ступені, серед них 3 професори, 18 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів. Науково-педагогічні кадри випускової кафедри економіки підприємства формуються на основі випускників власної аспірантури Костриченко В.М., Кузнецова Т.В., Ковшун Н.Е., Стахів О.А., Солодкий В.О., Лесняк О.Ю., Подлевська О.М., Красовська Ю.В., Петрук І.Р., Сіпайло Л.Г.), інших кафедр університету (к.т.н. Петрук В.А., к.т.н. Гус В.М., к.е.н. Іванченко А.М.), інших навчальних закладів (к.е.н. Кушнір Н.Б., к.е.н. Онокало В.Г., к.е.н. Козлюк В.В.).

Викладачі кафедри є авторами десятків підручників, навчальних посібників, методичних розробок, сотень наукових статей. За останні роки науковцями кафедри видано підручники та посібники під грифом Міністерства освіти і науки України, зокрема: «Статистика» (Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В. та інші); «Тлумачний словник економіста» та «Практикум з маркетингу» (Гончаров С.М., Кушнір Н.Б.); «Аналіз та планування проектів» (Ковшун Н.Е.); «Економіка будівництва» (Іванченко А.М.), «Організація і технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства» (Гордійчук А.С., Стахів О.А., Кузнєцова Т.В., Збагерська Н.В.), «Основи економічної безпеки підприємства» (Гончаров С.М., Кузнєцова Т.В., Лесняк О.Ю.), «Економіка підприємства» (за заг. редакцією Кузнєцової Т.В.)та інші.
Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін економічного циклу для студентів інших напрямів підготовки і спеціальностей університету. Викладачі кафедри працюють з учнями загальноосвітніх шкіл в напрямку економічної підготовки та участі в конкурсах-захистах наукових робіт Малої академії наук учнівської молоді.

Кафедра налагоджує міжнародні та міжвузівські зв’язки і співпрацю із вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами:
*Київським Національним економічним університетом ім. В.Гетьмана;

 • Київським національним університетом ім. Т.Шевченка;
 • Львівським національним університетом ім. І.Франка;
 • Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна;
 • Тернопільським національним економічним університетом;
 • Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова;
 • Полтавським університетом економіки і торгівлі;
 • Волинським національним університетом ім. Лесі Українки;
 • Національним університетом «Острозька академія»;
 • Кошицьким економічним університетом (Словаччина),
 • Нанським університетом (Франція),
 • Державною вищою професійною школою в м. Хелм (Польща).

Науково дослідна робота


Науково-дослідна робота кафедри спрямована на пошук оптимальних наукових рішень і підходів щодо розв’язання актуальних проблем розвитку підприємства, виробничих систем.

Основні напрями наукових досліджень пов’язані з наступною тематикою науково-дослідних робіт Національного університету водного господарства та природокористування, зокрема науково-дослідних тем: «Економіко-екологічне обґрунтування використання природних ресурсів (на прикладі підприємств Західного регіону України)» (номер державної реєстрації 0106U010488, 2008–2011 рр.), «Вдосконалення економічного механізму використання ресурсного потенціалу суб’єктами господарювання» (номер державної реєстрації 0112U001124, 2012–2015 рр.), «Економічні фактори раціонального природокористування та ресурсозбереження» (номер державної реєстрації 0116U007389, 2016-2020 рр.).

Основою наукової діяльності кафедри є співпраця з Державним агентством водних ресурсів України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України, Інститутом проблем ринку та соціально-економічних досліджень НАН України, Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем.

За результатами науково-дослідної роботи викладачі кафедри видали низку монографій, опублікували понад 300 наукових робіт, зокрема у співавторстві зі студентами. Науково-педагогічна діяльність викладачів кафедри знайшла гідну оцінку. В колективі є заслужені працівники освіти, відмінники освіти, нагороджені відзнаками Міністерства освіти і науки, зокрема Почесним знаком Петра Могили, Почесними грамотами МОН, Держводагенства України, Рівненської обласної ради, а також відзнаками на рівні університету та інституту. За роки своєї роботи науково-педагогічні працівники кафедри забезпечили 36 випусків спеціалістів і 14 випусків магістрів, підготувавши для держави та 30 зарубіжних країн більше чотирьох тисяч висококваліфікованих фахівців.

Завідувач кафедри

Кушнір Ніна Борисівна, кандидат економічних наук, професор,
голова Рівненської обласної громадської організації «Спілка економістів України», член спеціалізованої вченої ради К47.104.07 в НУВГП із захисту дисертацій зі спеціальності “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.