Вакуленко Ольга Луківна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Вакуленко Ольга Луківна

Освіта

 • У 1971 р. закінчила з відзнакою Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, за спеціальністю – романо-германські мови та література та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови, французької мови.
 • У 1981-1985 рр. навчалася в аспірантурі при Львівському Національному університеті імені Івана Франка.
 • У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на спеціалізованій раді Д 068.18.11 в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови та 10.02.20 – порівняльно-історичне, типологічне і зіставне мовознавство, теорія перекладу (тема дисертації: «Авторські неологізми, афоризми та контекстуально-трансформовані фразеологізми як проблема перекладу»).
 • 1995 р. пройшла стажування у Великій Британії.
 • 2005 р., 2008 р. курси ділової та фахової англійської мови для професійного спілкування, організовані Британською Радою та Міністерством освіти і науки України. Має міжнародні сертифікати.

Професійний шлях

 • З 02 вересня 1974 р. по 30 січня 1984 р. працювала асистентом кафедри іноземних мов УІІВГ;
 • З 31 січня 1984 р. по 19 травня 1988 р. – старшим викладачем кафедри іноземних мов УІІВГ;
 • З 20 травня 1988 р. по 14 лютого 1994 р. – доцент кафедри іноземних мов РДТУ;
 • З 15 лютого 1994 р. по 31 січня 2013 р. обіймала посаду завідувача кафедри іноземних мов НУВГП.
 • З 01 лютого 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов.
 • Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць, серед яких наукові статті, тези, навчально-методичні завдання, методичні рекомендації, конспект лекцій, у тому числі в співавторстві 5 посібників, 2 тлумачних термінологічних англо-українських словника та підручник з грифами Міносвіти України.
 • Стаж науково-педагогічної роботи в НУВГП - 46 років, дев'ятнадцять із яких (1994-2013 рр.) очолювала кафедру іноземних мов.
 • З 12 вересня 2018 року відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент Вакуленко Ольга Луківна - на заслуженому відпочинку.

Основні дисципліни

«Іноземна (англійська) мова /за професійним спрямуванням/», «Ділова іноземна (англійська) мова», «Фахова іноземна (англійська) мова», «Наукова іноземна (англійська) мова», «Курс англійської мови для складання кандидатського іспиту аспірантами». Підготувала до захисту дипломних робіт і магістерських дисертацій англійською мовою 38 випускників НУВГП. Щорічно готує 10-12 магістрів та аспіратів до виступів на наукових конференціях.

Сфера наукових інтересів

Іншомовна лінгвометодика та лінгводидактика; перекладознавство, когнітивна та контрастивна лінгвістика.

Відзнаки

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки, 2005 р., Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота Рівненської обласної ради; Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування. За рішенням адміністрації та профкому університету у 2010 році була визнана переможцем в номінації «Людина року» і занесена на Дошку Пошани університету. У 2013 році нагороджена Дипломом за участь та перемогу в науково-педагогічному конкурсі у номінації «Кращий підручник року» за підручник «Англійська мова для професійного спілкування для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» з грифом Міносвіти України.

Громадська робота

Надає консультативну допомогу викладачам інших навчальних закладів, які проходять стажування при кафедрі іноземних мов, рецензує підручники , посібники та автореферати дисертацій. Бере активну участь у громадському житті кафедри, інституту та університету. Працює плідно з профілюючими кафедрами при створенні підручників, посібників та словників. Сприяє міжнародному співробітництву кафедри та налагодженню зв'язків з іноземними колегами, серед яких, зокрема, багаторічна співпраця з викладачами Університету Суонсі, контакти з представниками Британської Ради, Інституту Гете в Україні та представниками Корпусу Миру.

Наукові праці за 2018 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Письмова комунікація як складова науково-пошукової роботи для оволодіння академічним дискурсом на завершальному етапі вивчення іноземної мови у ЗВО / О. Л. Вакуленко // Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: Збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції (23 травня 2018 р.). – Рівне: НУВГП, 2018. – С.164-167.
 • 2. Навчальні завдання та методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (частина І) / М.І. Тадеєва, О.Л. Вакуленко, Л.Є. Купчик, А.Т. Літвінчук, С.С. Потапчук, Р.Г. Попович, І.О. Тимощук. – Рівне : НУВГП, 2018, – 53 c.
 • 3. Навчальні завдання та методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (частина ІІ) / М.І. Тадеєва, О.Л. Вакуленко, Л.Є. Купчик, А.Т. Літвінчук, С.С. Потапчук, Р.Г. Попович, І.О. Тимощук. – Рівне : НУВГП, 2018, – 94 c.

Наукові праці за 2017 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Авторские неологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода: сопоставительный аспект / О.Л. Вакуленко // Studia Slawistychne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. Сборник научных статей. – Wydawnictwo KUL Lublin. – Lublin-Równe, 2017. - c. 165-178.
 • 2. Вакуленко О.Л. Формування і розвиток стратегій дистанційного вивчення іноземних мов в контексті модернізації освітньої системи України / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, І.О. Тимощук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16 (59). – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 74–77.
 • 3. Вакуленко О.Л. Міжмовне зіставлення концептів та їхньої структури – необхідні складові перекладацької відповідальності в умовах глобалізаційних процесів / О.Л. Вакуленко // Проблеми лінгвістичної семантики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Рівне, 23 листопада 2017 р. - Рівне : РДГУ, 2017. - С. 122-127.

Наукові праці за 2016 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Системна організація ресурсних матеріалів - запорука формування іншомовної комунікативної компетенції у сфері професійного дискурсу / О.Л. Вакуленко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 14 (57). – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 73-78.
 • 2. Вакуленко О.Л. Глобалізаційні процеси та рецепція понять англомовного світу українською мовою: наслідки лексико-граматичної інтерференції / О.Л. Вакуленко // Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 206-208.

Наукові праці за 2015 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія* (англійська мова та література)» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» / О.Л. Вакуленко. – Рівне: НУВГП, 2014. – 7 с.
 • 2. Вакуленко О.Л. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи науково-технічного перекладу» для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія* (англійська мова та література)» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» / О.Л. Вакуленко. – Рівне: НУВГП, 2014. – 10 с.

Наукові праці за 2014 рік

 • 1. Попович Р.Г. Термінологічна номінація у сфері водного господарства : зіставний аспект / Р.Г. Попович, О.Л. Вакуленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Вип. 48. – Острог : Вид-во НУ «ОА», 2014. – С. 312-314.
 • 2. Вакуленко О.Л. Організаційні, методичні та лінгвопедагогічні аспекти навчання іноземних мов у системі дистанційної освіти / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, І.О. Тимощук // Іноземні мови у вищій школі : Лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи. – Харків : ХНЮУ, 2014. – С. 25-34.
 • 3. Вакуленко О.Л. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки НУВГП з дисципліни «Іноземна мова» / О.Л. Вакуленко, Т.Б. Борисюк, Л.Є. Купчик, А.Т. Літвінчук, Н.Ф. Осецька. – Рівне: НУВГП, 2014. – 46 с.

Наукові праці за 2013 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Повышение качества преподавания иностранных языков в неязыковом вузе в контексте компетентностного подхода / О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк, Р.Г. Попович // Материалы ІI Международной научно-практической конференции «Разработка эффективных средств повышения качества преподавания иностранных языков в техническом вузе». – Новочеркасск: НГМА, 2013. – С.23-27.
 • 2. Вакуленко О.Л. Специфіка латиномовної термінологічної номінації / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Наукові записки національного університету «Острозька академія», серія «Філологічна», випуск 36, Острог, 2013. – С. 11-13.

Наукові праці за 2012 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Дистанційний курс з дисципліни «Іноземна мова фахового спрямування» для магістрів 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів»/ О.Л. Вакуленко, Л.Є. Купчик. – Рівне: НУВГП, 2012. – 76 с.
 • 2. Вакуленко О.Л. Загальнотеоретичні та методологічні засади професійно орієнтованого навчання іноземних мов у технічному вузі / О.Л. Вакуленко // «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань». Нова педагогічна думка. Фахове науково-методичне видання. – Рівне: НУВГП, 2012. – 9 с.
 • 3. Вакуленко О.Л. Реалізація компетентнісного підходу у підготовці бакалаврів та магістрів при викладанні іноземних мов у вищому навчальному закладі / О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк // «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О, 2012. – Т. 2. – С. 45-48.

Наукові праці за 2011 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Системний підхід до створення сучасних підручників для забезпечення професійно орієнтованого навчання іноземних мов / О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов». – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 159-168.
 • 2. Вакуленко О.Л. Словотвірна номінація в термінології / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О, 2011. – Т. 2. – С. 44-50.
 • 3. Вакуленко О.Л. Англійська мова для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.Л. Вакуленко, А.М. Красовська // Навчальний посібник з грифом Вченої Ради НУВГП. – Рівне: НУВГП, 2011. – 288 с.

Наукові праці за 2010 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Англійська мова для професійного спілкування / О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк, П.І. Мігірін // Підручник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОНУ) – Рівне: НУВГП, 2010. – 447 с.
 • 2. Вакуленко О.Л. Особенности номинации водохозяйственных понятий средствами разных языков / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Материалы І Международной научно-практической конференции «Профессионально ориентированные технологии обучения иностранным языкам в системе высшего технического образования». – Новочеркасск: НГМА, 2010. – С. 12-19.
 • 3. Вакуленко О.Л. О создании учебника английского языка для профессионального общения студентов гидромелиораторов и гидротехников / О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк // Материалы І Международной научно-практической конференции «Профессионально ориентированные технологии обучения иностранным языкам в системе высшего технического образования». – Новочеркасск: НГМА, 2010, С. 5-11.
 • 4. Вакуленко О.Л. Загальнотеоретичні та методологічні засади професійно орієнтованого навчання іноземних мов у технічному вузі / О.Л. Вакуленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань». – Рівне: НУВГП, 2010. – 6 стр.

Наукові праці за 2009 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Основи науково-технічного перекладу / О.Л. Вакуленко // Конспект лекцій для аспірантів та магістрів. – Рівне: НУВГП, 2009. – 55 с.

Наукові праці за 2008 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Забезпечення якості освіти при викладанні іноземних мов для професійного спілкування в контексті Болонського процесу / О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк, Р.Г. Попович // Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції «Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи». – Тернопіль, ТНЕУ, 2008. – С. 275-278.

Наукові праці за 2007 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Гетерономінативні ситуації і термінологічна номінація / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Між культурна комунікація «мова – культура – особистість» / Наукові записки, Національний університет „Острозька академія», 2007. – С. 108-116.
 • 2. Вакуленко О.Л. З досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі іноземних мов НУВГП / О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк // Матеріали VІІІ всеукраїнської науково-методичної конференції «Кредитно-модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки». Рівне: НУВГП, 2007. – С. 89-97.

Наукові праці за 2006 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Номінативно-варіантні парадигми термінів / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Іноземна комунікація: здобутки та перспективи. – Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю Тернопільського державного економічного університету. 25-26 травня 2006 р., Тернопіль, 2006. – С. 69-70.
 • 2. Вакуленко О.Л. Збірник тренувальних тестових завдань з іноземних мов (для абітурієнтів) (з грифом НУВГП) / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, О.В. Сахнюк, І.О. Тимощук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 162 с.
 • 3. Вакуленко О.Л. Номінативно-варіантні термінопарадигми у водогосподарській термінології (на матеріалі англійської, німецької, французької, іспанської та української мов) / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Вісник НУВГП (збірник наукових праць). – Вип. 3 (35). – Рівне, 2006. – С. 288-294.

Наукові праці за 2005 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Реформування мовної освіти у вузах України в контексті Болонського процесу / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, О.В. Сахнюк, І.О. Тимощук // Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. Рівне, НУВГП, 2005. – С. 17-23.
 • 2. Вакуленко О.Л. Дистанційна освіта і викладання іноземних мов / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, О.В. Сахнюк, І.О. Тимощук // Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. Рівне, НУВГП, 2005. – С. 430-435.
 • 3. Вакуленко О.Л. Гетерономінативність як фактор варіантності в термінології / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Збірник наукових праць, 2005. Вип. 4 (32). Ч.1. – С. 254-259.

Наукові праці за 2004 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Співставлення термінологій різних мов в ономасіологічному аспекті / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес. Матеріали Міжнародної наукової-конференції. Чернівецький національний університет. Чернівці, 2004. – С. 25-30.
 • 2. Вакуленко О.Л. Термінологічна варіантність у номінативному аспекті / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Вісник Житомирського держуніверситету. Випуск 17, Житомир, 2004. – С. 215-219.

Наукові праці за 2003 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Нетрадиційний підхід до аналізу термінологічної варіантності / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Матеріали міжнародної конференції «Сучасні технології навчання: проблеми та перспективи», Рівне, УДУВГП, 2003, вип. 5. – С. 209-217.
 • 2. Вакуленко О.Л. Діагностика якості знань студентів з іноземних мов за допомогою комп’ютера / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, О.В. Сахнюк // Вісник УДУВГП, Педагогіка. «Сучасні технології навчання: проблеми та перспективи», Рівне: УДУВГП, 2003, вип. 5, ч. 2, С. 10-17.

Наукові праці за 2002 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Англо-український тлумачний словник термінів і термінологічних скорочень з екології та охорони довкілля (гриф МОНУ) / О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк, М.О. Клименко. – Рівне: УДУВГП, 2002. – 342 с.

Наукові праці за 2001 рік

 • 1. Вакуленко О.Л. Комунікативний підхід до вивчення іноземних мов з використанням комп’ютера / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, О.В. Сахнюк, І.О. Тимощук // Збірник наукових праць за матеріалами другої міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління». – Вісник РДТУ, Економіка, Рівне, 2001. – С. 330-338.
 • 2. Англо-український тлумачний словник термінів з бухгалтерського обліку (гриф МОНУ) / О.Л. Вакуленко, І.Д. Лазаришина, О.В. Сахнюк. – Рівне: УДУВГП, 2001. – 168 с.

Електронна адреса

olvak46@gmail.com