Брежицька Олена Анатоліївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Брежицька Олена Анатоліївна

Народилась 22 січня 1983 року в м. Острог Рівненської області.

У 2000 році закінчила Рівненський обласний ліцей-інтернат.

У 2000 році вступила до Рівненського державного технічного університету.

У 2004 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" здобула кваліфікацію бакалавра екології та охорони навколишнього середовища.

У 2005 р. захистила магістерську роботу на тему "Розробка стратегічного плану сталого розвитку м. Дубно" і отримала диплом магістра з "відзнакою". Під час навчання активно брала участь у науково-дослідній роботі кафедри екології.

Наукова робота на тему "Оцінка екологічного та соціо-економічного стану м.Дубно" була відзначена як краща на конкурсі науково-дослідних робіт студентів НУВГП.

У 2005-2006 рр. працювала на посаді стажист-дослідник кафедри екології.

У 2006 році вступила до аспірантури.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання стану селітебних територій за показниками сталого розвитку (на прикладі м. Дубно

Рівненської області)» та отримала ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Науковий керівник – к. с.-г. н., доцент Прищепа Алла Миколаївна.

Наукова новизна одержаних результатів.Уперше запропоновано систему показників сталого розвитку для проведення оцінки соціо-економіко-екологічного стану селітебних територій (СТ) міських поселень; досліджено стан соціо-економічного та екологічного розвитку СТ міста Дубно; проведено кількісну та якісну оцінку показників, що характеризують рівень розвитку СТ міських населених пунктів. Удосконалено набір якісних та кількісних індикаторів оцінки стану СТ міських населених пунктів. Подальшого розвитку зазнали дослідження щодо підходів оцінки екологічного стану міських населених пунктів.

Практичне значення отриманих результатів.Запропоновано набір показників сталого розвитку для оцінки соціального, економічного та екологічного станів СТ малих міст. Розроблено картосхеми екологічного стану території за результатами біоіндикаційних досліджень та рівнем забруднення важкими металами ґрунтового покриву. Запропоновано рекомендації для розробки місцевого плану дій з охорони довкілля м. Дубно, які можуть використовуватись органами місцевого самоврядування.

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі на кафедрах екології Національного університету водного господарства та природокористування – при вивченні предметів „Стратегія сталого розвитку”, „Місцевий план дій з охорони довкілля населених пунктів”, „Моніторинг індикаторів сталого розвитку”, під час виконання магістерських робіт; Рівненського державного гуманітарного університету – при вивченні предмету „Основи стійкого розвитку” та під час виконання магістерських робіт.

З 2007 р. працювала на посаді асистент, з 2012 р. – старший викладач.

У 2013 році переведена на посаду доцента кафедри екології, а у 2014 році отримала наукове звання доцента кафедри екології.

Напрямки наукової діяльності

Розробка стратегій сталого розвитку міст та місцевих планів дій з охорони довкілля населених пунктів, територій; оцінка соціо-економіко-екологічного стану населених пунктів та виявлення екологічних ризиків урбоекосистем; екологічна безпека території; урбоекологія. Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові праці

 • Брежицька О.А. Оцінка антропогенного навантаження на атмосферне повітря в контексті сталого розвитку / А.М. Прищепа, О.А. Брежицька, Л.В. Клименко // Вісник КДПУ: збірник наукових праць. Випуск № 1 (42). – Кременчук, 2007. – с. 140-144 .
 • Брежицька О.А. Стійкий розвиток та основні засади його досягнення / А.М. Прищепа, О.А. Брежицька, Л.В. Клименко // Вісник НУВГП: збірник наукових праць. Випуск 2 (38). – Рівне, 2007. – с. 72-78.
 • Брежицька О.А. Виявлення еколого-економічних факторів ризику здоров’я населення міста Дубно/ А.М. Прищепа, О.А. Брежицька // Вісник НУВГП: збірник наукових праць. Випуск 4 (44). – Рівне, 2008. – с. 10-16.
 • Брежицька О.А. Вибір індикаторів стійкого розвитку для оцінки екологічного стану урбанізованих екосистем / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.А. Брежицька // ІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових статей. – Вінниця, 2009. – с. 221-224.
 • Брежицька О.А. Оцінка впливу антропогенного навантаження на водні ресурси населеного пункту в контексті стійкого розвитку / А.М. Прищепа, О.А. Брежицька // Житомирський державний технологічний університет: тези V Міжнародної конференції студентів, магістрів та аспірантів „Сучасні проблеми екології та геотехнологій”. – Житомир, 2008. – С. 325-327
 • Брежицька О.А. Оцінка екологічного стану міських систем та встановлення його впливу на здоров’я населення / А.М. Прищепа, О.А. Брежицька // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна: матеріали конференції „Людина і довкілля. Проблеми неоекології”. № 1-2. – Харків, 2008. – с. 112-117.
 • Брежицька О.А. Виявлення впливу антропогенних факторів на стан ґрунтового покриву міста в контексті стійкого розвитку / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.А. Брежицька // Житомирський національний агроекологічний університет: збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції. Житомир: 2009.
 • Брежицька О.А. Оцінка стану атмосферного повітря селітебної території на основі біоіндикаційних досліджень / А.М. Прищепа, О.А. Брежицька // Херсонський державний аграрний університет: матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Збалансоване природокористування: сучасний погляд, тенденції та перспективи”. – Херсон, 2010. – с. 155-157
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., Брежицька О.А. Методичні підходи до оцінки соціо-економіко-екологічного стану населених пунктів // Вісник КДПУ: збірник наукових праць. – Кременчук, 2010.
 • Клименко М. О., Прищепа А. М., Клименко Л. В., Брежицька О.А. Методологічні підходи до оцінювання екологічного розвитку територій за показниками сталого розвитку / Управління сталим розвитком територій в контексті світового досвіду / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2012.- с.26-31
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., Брежицька ОА Навчально-методичне забезпечення освіти для сталого розвитку /Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» №1 (69), 2012 Матеріали X Міжнародної науково-методичної конференції «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань»
 • Брежицька О.А. Моніторинг індикаторів сталого розвитку територій малих міст // Вісник НУВГП: збірник наукових праць. Випуск 4 (60). – Рівне, 2012. – с. 36-42.
 • Brezhitska E.A., Kolodych I.P. Evaluation of human pressure on water resources in urban areas in context of sustainable development / Innovative technologies in water management complex / Collected articles of young scientists. Rivne, 2012. – S. 43-45.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи стійкого розвитку» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 7.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища» // Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., Брежицька О.А. // Рівне: НУВГП, 2008.- 28 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» // Прищепа А.М., Вознюк Н.М., Брежицька О.А., Ковальчук С.В. // Рівне: НУВГП, 2008. – 36 с.
 • Методичні вказівки для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» // Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., Брежицька О.А. // Рівне: НУВГП, 2010. – 36 с.

E-mail

l.a.bregucka@nuwm.edu.ua