Бадинський Леонід Олексійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Посада

 • Начальник відділу міжнародних зв’язків Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв’язків НУВГП;
 • Секретар підкомісії 304 "Навчання іноземних громадян" НМК 15 Міністерства освіти і науки України.

Основні завдання

Бадинський Леонід Олексійович, кандидат технічних наук
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу та звітування про його роботу.
 • Організовує укладання угод про співпрацю університету з закордонними учбовими закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової та учбової діяльності.
 • Здійснює моніторинг періодичного оновлення веб-сайту Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв’язків (http://inter.nuwm.edu.ua/).
 • Координує роботу відділу працівників щодо залучення іноземних громадян на навчання в університет та видічі їм запрошень.
 • Здійснює контроль за перебуванням зарубіжних делегацій в університеті, вчасним поданням працівниками навчально-наукових інститутів належно оформлених документів до відділу.
 • Спрямовує та координує роботу щодо направлення за кордон науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються в університеті.
 • Контролює строки дії ліцензії на право підготовки іноземних громадян в університеті.
 • Налагодження співпраці з Міністерством освіти і науки України, Українським державним центром міжнародної освіти, Управлінням СБУ в Рівненській області, підрозділами Державної прикордонної служби України.

Досвід професійної роботи

2005-2009 рр. – фахівець ІІ та І категорії лабораторії міжнародних зв’язків, маркетингу та Інтернету Центру міжнародних та регіональних зв’язків НУВГП;
2009-2012 рр. – провідний фахівець лабораторії міжнародних зв’язків, маркетингу та Інтернету Центру міжнародних та регіональних зв’язків НУВГП;
2012-2014 рр. – методист І-ї категорії навчально-методичного відділу НУВГП;
2014-2015 рр. – начальник сектору інформаційного забезпечення, а згодом начальник сектору міжнародного співробітництва та роботи з іноземними студентами відділу міжнародних відносин НУВГП;
2015-2016 рр. – завідувач сектору міжнародних відносин Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин НУВГП;
2016 р.-до цього часу – начальник відділу міжнародних зв’язків Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв’язків НУВГП.

Досвід наукової роботи

2009-2012 рр. – асистент кафедри гідромеліорацій НУВГП;
2012-2014 рр. – старший викладач кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП.

Науковий ступінь

 • Кандидат технічних наук;
 • 11.2011 р. – захист у спеціалізованій вченій раді Д47.104.01 при НУВГП дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки) на тему: «Оцінка дії дренажних систем при зміні їхнього технічного стану (на прикладі Західного Полісся України)».

Підвищення кваліфікації

 • Школа педагогічної майстерності за спеціальністю «педагог» (посвідчення СПК АК № 025730 від 25.05.2006 р.).
 • Професійна програма підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (сертифікат № 240 від 11.09.2007 р.).
 • Школа-семінар для молодих викладачів «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця технічного профілю» (сертифікат № 186 від 10.06.2013 р.).
 • Інститут післядипломної освіти НУВГП з дисциплін «Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля», «Інженерні меліорації», «Методологія та методика наукових досліджень» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 042760 від 30.04.2014 р.).

Список основних наукових та навчально-методичних праць

 1. Бадинський Л.О. Гідрологічна дія закритого дренажу при зміні його технічного стану : [Монографія] / Бадинський Л.О., Сапсай Г.І., Величко С.В. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 128 с.
 2. Рекомендації з оцінки дії дренажних систем / Бадинський Л.О., Сапсай Г.І., Васильєв С.В., Каменчук Л.І. – Р.: Рівненське обласне управління водних ресурсів, 2014. – 20 с.
 3. Бадынский Л.А. Эффективность использования дренируемых минеральных почв Волынского Полесья Украины / Л.А. Бадынский, Г.И. Сапсай, А.В. Лисовец // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – С. 142 – 150.
 4. 171-184 Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Захист територій від підтоплення та затоплення» з дисципліни «Інженерні меліорації» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної та заочної форми навчання / А.М. Рокочинський, А.С. Теслюкевич, В.А. Живиця, Л.О. Бадинський. – Рівне: ФВГ НУВГП, 2013. – 31 с.
 5. Badynskyi L. Natural conditions of Western Polissia of Ukraine and their role in excessive soil moistening / L. Badynskyi, G. Sapsai // Zwiastun Paсstwow№ Wyїsz№ Szkoі№ Zawodow№ w Cheіme. – 2012. – P. 68 – 80.
 6. Бадинський Л.О. Вплив ступеня дренування на техніко-економічні показники роботи дренажу / Л.О. Бадинський, Г.І. Сапсай // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – № 4(60). – С. 39 – 45.
 7. Методичні рекомендації з оцінки дії дренажних систем при зміні їхнього технічного стану / Бадинський Л.О., Сапсай Г.І., Величко С.В. – К.–Р.: НУВГП, 2011. – 20 с.
 8. Badynskyi L. Hydrothermal regime of drained turf-podzol soils of Western Polissia of Ukraine / L. Badynskyi, G. Sapsai // Zwiastun Paсstwow№ Wyїsz№ Szkoі№ Zawodow№ w Cheіme. – 2010. – P. 57 – 66.
 9. Бадинський Л.О. Оцінка інтенсивності осушення перезволожених ґрунтів Західного Полісся в умовах погіршення технічного стану гідромеліоративних систем / Л.О. Бадинський, Г.І. Сапсай // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2009. – № 4(48). – С. 257 – 265.

Контакти

e-mail: l.o.badinskу@nuwm.edu.ua
Сайт Центру РІС та МЗ: http://inter.nuwm.edu.ua